Medlemsförmåner

Medlemssidorna
Som medlem kopplas ditt konto på denna hemsida till medlemssidorna, där du kommer åt sidor, information och artiklar som bara visas för medlemmar.

Klubbtidningen Trajan
Som medlem får du klubbtidningen Trajan fyra ggr om året. Där finns annonser, träff- och reseskildringar, artiklar om Triumph och inbjudan till träffar med mera. Du får även en medlemsmatrikel där du kan hitta andra Triumph-ägare som bor i din närhet.

Medlemsmatrikeln innehåller också Breeakdown-listan, d.v.s medlemmar som hjälper medlemmar som får problem längs vägen.

Lokalombud där du bor
Triumph Owners Motorcycle Club har lokalombud runt om i Sverige. Deras uppgift är att hålla kontakt med medlemmarna inom sin region och ta initiativet till att arrangera lokala träffar m.m.

MHRF
Genom ditt medlemskap i Triumph Owners Motorcycle Club är du även med och stöder Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), en paraplyorganisation för de motorklubbar som värnar om våra hobbyfordon.

Britannia Rally
Årligen arrangeras Triumph Owners Motorcycle Club’s stora träff Britannia Rally, för folk som åker engelska motorcyklar. Träffen hålls på olika platser i Sverige.

Classic racing
För dig som är intresserad av classic racing finns det möjlighet att tävla i klubbens namn.

Medlemsförsäkringar

Du kan som medlem teckna klassikerförsäkring med mycket låg försäkringspremie hos IF eller MHRF. För mer info se medlemssidorna samt
https://www.if.se/privat/forsakringar/fordonsforsakringar/samlarfordonsforsakring
och
http://mhrf.se/forsakring